Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Yapım Faaliyetleri

1

Ödenek Teminine Esas

Yaklaşık Maliyet

(Tüm Resmi Kurumların

yapım ve onarım işleriyle

alakalı olarak maliyet hesabı)

1- Resmi Kurumlardan gelecek olan yaklaşık maliyet talep yazısı

15 Gün

20 GÜN

2

Ara Hakediş Raporu

1-  Yüklenici tarafından verilecek olan ara hakediş isteme dilekçesi.

2-  İş yeri teslim tutanağı, All- Risk Sigortası, İş programı, Teknik Personel
Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri

3- İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı

4- Vergi Borcu yoktur yazısı

5- SGK Borcu Yoktur yazısı

6- Tahakkuka Bağlanması

30 Gün (Tahakkuk Süresi)

3 0 G ün (Tahakkuk Süresi)

3

Geçici ve Kesin Kabuller

1- Yüklenici tarafından talep dilekçesi

2- Komisyon oluşturulması

3- Komislon çalışması

4- Kabul tutanağı onayı

30 Gün

30 GÜN

4

Kesin Hakediş Raporu

1-  Yüklenici tarafından verilecek olan kesin hakediş isteme dilekçesi

2-  Geçici Kabul Tutanağı, İş yeri Teslim Tutanağı, All- Risk Sigortası, İş Programı, Teknik
Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri

3- İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı

4- Vergi Borcu yoktur yazısı

5- SGK Borcu Yoktur yazısı

6- Muhasebe Müdürlüğünden onaylı Ödemeler İcmali.

7- Kesin Hesap Fişi

8- Tahakkuka Bağlanması

30 Gün (Tahakkuk Süresi)

3 0 G ün (Tahakkuk Süresi)

5

İş Deneyim Belgesi

1- İş Deneyim Belgesi Talep Dilekçesi

2- Sözleşme Dosyası

3- Yapım veya Onarım işine ait Geçici Kabul Tutanağı

4- Kesin Hakediş Raporu

5- Belge isteyen personel için teknik personel bildirim belgesi

6- Teknik Personel SGK Prim Evrakları

7-  Döner Sermaye İşletmesine Yatırılan Tutarın Alındı Makbuzunun Aslı

1 Gün

2 GÜN

6

Kesin Teminat İadeleri

1- Teminat iadesi için Talep Dilekçesi

2- Teminatın yarısının iadesi için Geçici Kabul Tutanağı

3- Teminatın tamamının iadesi için Kesin Kabul Tutanağı

4-  Bu iş adına düzenlenmiş SGK dan alınan soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi

5- Kesin Hakediş

6- Teminat alındı makbuzlarının asılları

7- Vergi Borcu yoktur yazısı

1 Gün

2 GÜN

Kamu Hizmet Standartları-Yapı Malzemeleri Faaliyetleri

1

Yapı Malzemeleri Denetleme İşlemleri

1- Kuruluşun adı, iletişim bilgileri,

2-  Ticaret sicil no, (Ticaret Sicil Gazetesinin firma kuruluşuyla ilgili bir nüshası)

3- Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar,

4- Organizasyon şeması,

5- Yetkililerin imza sirküleri,

6-  Denetim ve/veya müracaatın kapsamı; başvuruya esas ilgili AB komisyon kararları
burada tespit edilen uygunluk teyit sistemleri, yapı malzemesi ile ilgili uyumlaştırılmış
teknik şartnameler ve yapı malzemesinin kullanıma uygunluğunu belirleyen
yürürlükteki diğer mevzuat,

7-  Denetim ve/veya müracaat konusuna giren yapı malzemeleri ve varsa bileşenleri,

8- Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,

9-  Personel durumu (uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirmesi işlemlerini
yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu ve geçerliliğini yitirmemiş
sertifikaların kopyaları),

10-  Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak
deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici/taşeron laboratuvar
tarafından yapılacağının protokol ile belirlenmesi),

11-  Yüklenici/taşeron kullanılması halinde laboratuvar adı ve teçhizat durumu
(müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik),

12-  Kalite el kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları),

13- Mesleki sorumluluk sigortası,

14-  Son yıla ait bilanço ve kar/zarar cetveli, kuruluş yeni ise bilanço ile gelir- gider
hesapları,

15- Sahip olduğu kalite belgeleri (Akreditasyon Sertifikası, vb.)

3 Ay

3 Ay

2

Taze Beton Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

5 İş Günü

5 İş Günü

3

Taze Beton Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 Ay

1 Ay

4

Karot Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 İş Günü

2 İş Günü

5

Karot Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

8 İş Günü

8 İş Günü

6

Demir Donatı Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

1 İş Günü

2 İş Günü

7

Demir Donatı Çekme

Dayanımı Raporunun

Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

5 İş Günü

5 İş Günü