Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Kooperatif Faaliyetleri

1

Kooperatif kuruluş işlemleri

1- Dilekçe kurucu yönetim kurulunca imzalı

2-  Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter
tasdikli 6 adet kooperatif Ana sözleşmesi. (mersis kaydına girilerek oluşturulacaktır.)
Önemli not: Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak anasözleşmeler birebir olarak
örnek anasözleşme ile aynı olacaktır.

3-  Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi

4-  Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi
olmadıklarına dair taahhütname

5- Kurucuların tamamının ikamet belgesi ve nüfus kayıt örneği,

6-  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında ana sözleşmenin ilgili
maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir Sanayi ve Ticaret Odaları
veya Vergi Dairelerinden verilmiş belge.

7-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabı - Halkbank 203 nolu hesaba
yatırılan 80,00 TL (Seksen TürkLirası) makbuz. (Bankada bilgi için Kooperatif Ünvanı ve
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin TC. Kimlik Numarası yazdırılmalıdır.)

7 gün

10 Gün

2

Ana Sözleşme değişiklikleri

1- Dilekçe,

2-  Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak 6 nüsha
halinde yazılmış ve

yönetim kurulunca imzalanmış metni.

3-  Ana sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı.

4-  Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya
fotokopisi.

5-  Halen yürürlükte olan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı asıl veya
fotokopisi.

6-  Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki
belgesi.

7-  Kooperatifin son durumunu gösterir Genel Durum Bilgi Formunun verilmesi.

5 gün

7 Gün

3

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi,

1- Dilekçe,

2- Toplantı için alınan yönetim kurulu karar örneği,

3- Toplantı gündemi

4- Yetki Belgesi (Ticaret Odasından) yeni tarihli.

5-  Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair Defterdarlık vezne alındısı aslı
Önemli Not: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması
47- Madde için (evrak akışı min.   süre 2 iş günü)

2 gün

4 gün

4

Bakanlık Temsilcisi katılamaz

ise buna ilişkin tescile esas

yazı verilmesi.

Genel Kurul toplantı sonrasında müdürlüğümüze getirilmesi gereken;

1-  Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü
davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı)

2-  Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Divan üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı veya noter
onaylı örneği )

3-  Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı)

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu

5- Denetim Kurulu raporu

6-  Bilanço ve Gelir- Gider Cetvellerinin Yönetim Kurulunca imzalı aslı ile Damga
harcının ödendiğine dair makbuzun aslı (Damga harcı bağlı bulunulan vergi dairesine
yatırılacaktır).

7-  Bilanço, Gelir- Gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye
defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir
ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tastiki.

8-  Yönetim Kurulu karar defterinin noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının,
aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tasdiki.

9-  Genel Durum Bildirim Formu (gayrimenkul ve menkul durumları dahil, yönetimce
ıslak imzalı)

10-  Mal Bildirim Formu (seçim varsa, yönetim kurulu üyeleri tarafından kapalı zarf
içinde bir dilekçe ekinde verilecektir)

2 Gün

4 Gün

5

Ortak, Kooperatif, Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri, Belge kopyası taleplerinin karşılanması

1- Dilekçe, talep yazısı. (TC kimlik no ve adres bilgisi)

2-  Talep edilen belgeyi yada kopyasını almaya yetkili olduklarına dair belge (kimlik
belge fotokopisi)

15 Gün

15 Gün