Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-İmar ve Planlama Faaliyetleri

1

Kıyı Kenar Çizgisi Tespit

1- Halihazır harita

3 Ay

5 Ay

2

Kıyı Kanunu Kapsamında (Kiralama, Tahsis, Satış, Tescil) Kurum Görüşü Verilmesi

1- Ada parsel no

1 Ay

15 Gün

3

İmar Planı Teklifleri Görüş Verilmesi

1- Halihazır harita

2- Plan teklifi

3- Kurum görüşleri

4- Varsa meclis , mahkeme, encümen kararları

5- Yapılacak tesisin niteliğine ilişkin bilgi- Belge

6- Üst ölçekli planlar

10 İş Günü

15 İş Günü

4

İmar Planlarına ait Şikayet İnceleme

1- Halihazır harita

2- Belediye görüşü

3- Kurum görüşleri

4- Varsa meclis , mahkeme, encümen kararları

5- Üst ölçekli planlar

6- Meri plan

7-  Şikayet konusunda gerekli bilgi- belge( İmar durumu, iskan, yol kodu vs.)

1 Ay

1 Ay

5

İmar Planlarının Askıya Çıkarılması

1- Onaylı plan paftaları ve ekleri

1 Ay

1 Ay

6

İmar Planlarının Arşivlenmesi

1- Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24- 06- 2013 tarih ve 2013 / 17 sayılı genelgesine göre istenen evraklar.

5 İş Günü

5 İş Günü

7

İmar Planına Esas Jeolojik ve

Jeoteknik Etüd Raporlarının

İncelenmesi

1-  Proje müellifliğini üstlenmesinde 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz
olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını dair
taahhütname.

2-  Plan değişikliği, ilave imar, revize imar vb. çalışmalar için Belediye Meclis Karar
örneğini, Mevzi imar planlarında ise Valilik ya da Belediyeye başvuru belgesi örneğinin
rapor ekinde bulunması,

3- İnceleme alanı ile ilgili kurum görüşleri

4-  Daha önceki çalışmalarda; (onaylı etüt raporunda) Uygun olmayan alanlara, ayrıntılı
jeoteknik etüt gerektiren alanlara, veya İller Bankası Genel Müdürlüğünce
düzenlenmiş raporlarda “Sakıncalı Alan” olarak belirlenmiş alanlar ile Bakanlar
Kurulunca Afete Maruz Bölge Kararı Alınmış alanlara ilişkin Format- 3 e göre
hazırlanacak etüt raporlarının ekinde daha önceki raporun İnceleme alanını kapsayan
paftası ve yerleşime uygunluk değerlendirmesi belgeleri.

5-  Tapu örneği ve kadastro paftası, Kamu kurumları ve tüzel kişiler ile yapılan sözleşme
örneği.

6-  Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün belirlediği birim fiyat
listesindeki fiyatın yatırıldığını gösterir makbuz.

7-  1/1000 veya 1/2000 ölçekli Onaylı pafta (günümüz durumunu yansıtacak güncellikte
olacak)

8-  Raporda sunulan Deneylere ait ıslak imzalı sonuçlara ait belgeler. (4708 Sayılı kanun
gereği Bakanlığımız tarafından verilen Laboratuvar İzin Belgeli)

9-  Onaylı raporun tamamının PDF formatında, oluşturulan sayısallaştırılmış pafta
bilgilerinin tamamının NetCAD formatında, CD olarak sunulması.

Onaylı Raporun idareye

sunulmasından itibaren

kağıt ve CD ortamında

olmak üzere 15 gün

içerisinde dağıtımı yapılır.

Onaylı Raporun idareye

sunulmasından itibaren

kağıt ve CD ortamında

olmak üzere 15 gün

içerisinde dağıtımı yapılır.

8

Proje İnceleme Süreci

1- İmar Durumu, Yol Kotu Tutanağı, Aplikasyon krokisi, Tapu tescil belgesi, imar planı ve plan notları, zemin etüt raporu, mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri, yangın tahliye projeleri, proje müellifi taahhütnamesi.

15 İş Günü

15 İş Günü

9

Yol Kotu Tutanağı Düzenlenmesi

1- Aplikasyon Krokisi

2- İmar Durum Belgesi

1 Ay

1 Ay

10

İmar Çapı Düzenlenmesi

1- Belediyeden son Onaylı İmar planları ve plan notları

1 Ay

1 Ay

11

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, Numarataj   bilgisi, İmar Durumu (Çap), Kanal kotu tutanağı, Jeolojik- Jeoteknik   Etüd raporu,   Uygulama projeleri : Mimari, Yapı Aplikasyon, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Peyzaj ve Asansör projeleri, (Mimari ve Statik projeler dışında kalanlar 30 gün sonra ibraz edilmek suretiyle de yapı ruhsatı düzenlenebilir.) yapı sahibi ile yapı müteahhiti arasında inşaat yapım sözleşmesi, Proje Müellifleri, Şantiye Şefi, Yapı Müteahhidi ve Fenni Mesullere ilişkin taahhütnameler, ( 4708 sayılı Yasaya tabi yapılar için Yapı Denetim   Kuruluşu belgeleri: YİBF. Hiz. Sözleş. ve Taahhütname) ruhsat harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu.

5 iş günü

5 iş günü

12

Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi

Tapu Kaydı ya da yerine geçecek belge, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları, asansör varsa asansör kullanma izin belgesi, Yapı Denetim Kanunu’na tabi olmayan yapılar için yapı ruhsatındaki vizelerin yapılmış olması, SGK Prim Borcu İlişiksizlik yazısı, Tapu harcı İlişiksizlik Yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, yapıya ilişkin fotoğraflar ve yapı kullanma izni harcına ilişkin (hizmet bedeli) ödeme makbuzu.

5 iş günü

5 iş günü