Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Çevre Yönetimi ve Denetimi Faaliyetleri

1

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı

1-  Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil
gazetesi fotokopisi,

2-  Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt
belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu
tesislere ait EK- 3 formları,

3- İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,

4- Ticaret veya sanayi odası belgesi,

5-  Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması
durumunda yapılacak protokolün fotokopisi,

6- İşletmeye ait Kapasite Raporu

7- Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi,

8-  Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye
özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye
Sicil Belgesi”

9-  Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta
belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin
hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter
onaylı hizmet alımı sözleşmesi,

10-  Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında
yapılan sözleşme,

11- Proje onay ücretine ilişkin dekont

12- A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları

13-  Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak
fotokopileri,

14- Yeraltısuyu kullanım izin belgesi,

15-  Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi
fotokopisi,

20 iş günü

30 İş Günü

2

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Belgesi

1- İş Akım Şeması

2- Proje Özeti

3- Vaziyet Planı

4- ÇED Görüş Yazısı.

5- Kanal Bağlantı Durum Belgesi

6- Sicil Tasdiknamesi

7- Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi

8- Vergi Levhası

9- Talep Edilen Atık Kodları

10- İmza Sirküleri

11- Ticaret Sicili Gazetesi

12- Taahhütname

13-  Vekaletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda)

14- Yapı Kullanım İzni

15- Radyasyon cihazına ait fatura

20 iş günü

20 iş günü

3

Atık Taşıma Lisansı (Araç için)

1- Tehlikeli Atık

2-   Bitkisel Atık Yağ

3-    Atık Akümülatör

4- Atık Yağ 5- PCB ve PCT 6- Tıbbi Atık

1- Başvuru dilekçesi,

2- Araç ruhsatı

3-  Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası, TC Kimlik
Numarası,

4-  Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK- IV’üne
göre Kodları,

5- Araca ait Trafik Sigorta Poliçesi

6-  Araca ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

7- Aracın taşıyacağı atık kategorisi

8- Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (H kodları)

9-  Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü, Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı
fiziksel ve kimyasal özelliği,

10-  Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

11-  Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması
konusunda uygunluğunu gösteren periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik
muayene hizmeti veren ve Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca
düzenlenen uygunluk belgesi.

12-  Türk Standartları Enstitüsü tarafından atığın bulunduğu tehlike grubuna göre
aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir
uygunluk belgesi.

13-  Araç sürücülerinin ad- soyadı, TC Kimlik Numarası, SRC5/ADR Sertifika numarası ve
tarihi, Ehliyet tipi/numarası/Tarihi, Telefonu ve e- mail adresi, SGK Kaydı.

14- Taahhütname

15- Araç Fotoğrafları

20 iş günü

20 iş günü

4

Atık Taşıma Lisansı (Firma için)

1- Tehlikeli Atık

2-   Bitkisel Atık Yağ

3-    Atık Akümülatör

4- Atık Yağ 5- PCB ve PCT 6- Tıbbi Atık

1- Başvuru dilekçesi,

2- Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası,

3- Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

4- Lisans alacak araçların plakaları,

5- Tesis Yetkilisine ait İmza Sirküleri

6- Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen yetki belgesi

7- Taahhütname

20 iş günü

20 iş günü

5

Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni

1- Dilekçe,

2- Tesis Bilgileri

3- Depolama Alanına ait fotoğraflar

4-  Depolama Alanına ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

5- ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı

6- İtfaiye Raporu

7- Nötralizasyon Sistemi ile ilgili açıklama

8- Yetkilendirilmiş Kuruluş ile yapılan sözleşme

9- Geri Kazanım Firması ile yapılmış sözleşme

10- Kanal Bağlantı Durum Belgesi

20 İş Günü

20 İş Günü

6

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

1- Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme

2- Gerikazanım firma lisansı

3- İmza sirküleri

4- Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.)

5- Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı

6- Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

7- Depolama alanına ait fotoğraflar

8- ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı

9- Kanal Bağlantı Durum Belgesi

20 İş Günü

20 İş Günü

7

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geçici Depolama İzni

1- Dilekçe,

2- Firma Bilgileri

3- Depolama alanına ait fotoğraflar

4- İtfaiye raporu

20 İş Günü

20 İş Günü

8

Endüstriyel Atık Yönetim Planının Onaylanması

1- Dilekçe,

2-  Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan format kapsamında hazırlanan Atık Yönetim
Planı.

20 İş Günü

20 İş Günü

9

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

1- Başvuru Dilekçesi,

2- Atık miktarları (aylık/yıllık),

3- Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısı

4- Depolama Alanına ait fotoğraflar

20 İş Günü

20 İş Günü

10

Çevre Bilgi Sistemi Kullanımı

1- Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Başvuru Formu

5 İş Günü

10 İş Günü

11

Ambalaj üretici ve /veya piyasaya süren/ tedarikçi/lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri firma kodu ve şifre verilmesi

1- Dilekçe,

2- Ambalaj şifre talep formu

3- Lisanslı Tesisler İçin Lisans Belgesi ve Kapasite Raporu

5 İş Günü

10 İş Günü

12

Ambalaj Bildirim Onayı

1- Sistem üzerinden yapılan başvuru

2- EK- 4 Ambalaj Üreticisi Formları

3- EK- 5 Piyasaya Süren Formları

4- EK- 6 Ambalaj Tedarikçisi Formları

5 .Ek- 7 Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Formları 6- Ek- 8 Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Formları

5 İş Günü

10 İş Günü

13

Ambalaj Belgeleme Onayı

1- Dilekçe,

2-  Belgeleme dosyası (özet tablo, giriş belgeleri, çıkış belgeler ve sözleşme dosyada yer
almalıdır).

5 İş Günü

5 İş Günü

14

Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (İthal Kömür İçin)

1- Başvuru dilekçesi.

2-  İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

3- Kontrol Belgesi fotokopisi

4-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına yatırılacak Kontrol Belgesi
Ücreti Dekontu.

5-  Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit
değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme
bürosunca onaylı tercümesi

6- Numune Alma Tutanağı,

7-  Analiz belgesinin aslı ve analiz ücretinin ödendiğine dair dekont.

15 İş Günü

15 İş Günü

15

Katı Yakıt Uygunluk Yazısı (Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi.

15 İş Günü

15 İş Günü

16

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi,

2-  Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve
kaşeli).

3- Oda Sicil Kaydı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve kaşeli),

4- İmza Sirküleri aslı (noter onaylı) ve fotokopisi,

5- Taahhütname.

10 İş Günü

10 İş Günü

17

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi.

2-  Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik
edilmiş),

3-  Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve
dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt
belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi)

4-  Katı yakıt dağıtıcılarına ait Dağıtıcı kayıt belgesinin fotokopisi ekinde yer aldığı bir
dilekçe ile il Çevre ve Şehircilik müdürlüğüne başvurur.

10 İş Günü

10 İş Günü

18

Katı Yakıt Dağıtıcı Kayıt Belgesi (İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi,

2-  İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış sözleşme (ithalatçı/üretici/dağıtıcının
sorumluluklarını açıkça tanımlayan),

3-  Oda Sicil Kaydı [Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili
Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine
yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)],

4- İmza Sirküleri (noter onaylı),

5- Taahhütname.

10 İş Günü

10 İş Günü

19

Çevre Kanunu Kapsamında yapılan Şikayet Başvuruları

1- Başvuru Dilekçesi

2- Alo 181 hattı üzerinden yapılan başvurular

3- Bimer üzerinden yapılan başvurular

4- e- posta ile yapılan başvurular

10 İş Günü

20 İş Günü

20

Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması İzni

1-  Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel
numarası ve kaç dekar olduğu,

2- Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı,

3-  Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II- B),

4- Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II- A).

10 İş Günü

10 İş Günü

21

Gemi Söküm Notifikasyon Belgesi

1- Görgü Tutanağı

2- Gemi Envanter Kayıt Makbuzu

3- Tehlikeli Atık Tespit Makbuzu

4- İlgili Bakanlığın Olur Yazısı (Notifikasyon)

5- Gemi Geri Dönüşüm Planı

5 iş günü

5 iş günü

22

Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi,

1- Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre İzni/Çevre İzin Lisansı Belgesi

1-  Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı
olmadığına dair belgeleri sunmak,

2-  Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının
olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak
olan resmi belge

3- Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz

5- Ek- 2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak

15 iş günü

Nisan Ayı Sonuna Kadar Başvurular Alınır ve yılda bir kez Bakanlığa iletilir.

15 iş günü

Nisan Ayı Sonuna Kadar Başvurular Alınır ve yılda bir kez Bakanlığa iletilir.

23

Enerji Teşviği

Geri Ödeme Belgesi Alanlar

için;

Her yıl Enerji teşviği talebi için

(Atıksu arıtma tesislerinde

kullanılan enerji giderinin bir

kısmının geri ödenmesi)

1-  Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru
dilekçesi

2-  Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata
aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi
yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve
şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/Ceza almadığına dair İl Müdürlüğü
yazısı

3- Geri Ödeme Belgesi fotokopisi,

4-  Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik
Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmeliğin EK- 3'te
yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği

5-  Anılan Yönetmeliğin EK- 4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun
doldurulmuş örneği

6-  İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı

7-  Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği

8-  Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik
Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara
Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı

15 iş günü

Nisan Ayı Sonuna Kadar Başvurular Alınır ve yılda bir kez Bakanlığa iletilir.

15 iş günü

Nisan Ayı Sonuna Kadar Başvurular Alınır ve yılda bir kez Bakanlığa iletilir.

24

Kıyı Tesislerinde bulunan Atık

Kabul Tesislerinden atık

çıkarımı Komisyonu

1- Liman Lisansı

2- Atığı Çıkaran Firmaya Ait Lisans Belgesi

3- Taraflar arasında yapılan sözleşme

4- İmza Sirküleri

1 İş Günü

2 İş Günü