Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Artvin Valiliği
Artvin Valiliği
Kamu Hizmet Standartları-Çevre İzni Faaliyetleri

1

Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliği (ÇİLY)

kapsamında tesis

değerlendirmesi

MUAFİYET - Hava Emisyon

1- Resmi Yazı

2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

3- Sicili Gazetesi

4- Kapasite Raporu

5- Vaziyet Planı

6- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

7- Baca fotoğrafları

45 Gün

45 Gün

2

Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliği (ÇİLY)

kapsamında tesis

değerlendirmesi

MUAFİYET- Atıksu deşarjı

1- Resmi Yazı

2-  Kanal Bağlantı Belgesi (ASKİ veya OSB) veya Fosseptik Projesi onayı ve ASKİ atıksu
kabul yazısı

3-  Atıksu geri kazanılarak kullanılıyorsa Teknik Uygunluk Rapor Onayı

45 Gün

45 Gün

3

Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliği (ÇİLY)

kapsamında tesis

değerlendirmesi

MUAFİYET- Gürültü

1- Resmi Yazı

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (07- 03- 2008 öncesi ise)

3-  Uydu fotoğrafı ve belediyeden alınmış resmi üst yazı (Tesise en yakın konuta olan
mesafe metre olarak işaretlenecek)

4- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

45 Gün

45 Gün

4

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi-UYGUNLUK YAZISI- Hava Emisyon

1- Resmi Yazı

2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

3- Kapasite Raporu

4- Vaziyet Planı

5- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

6- Baca fotoğrafları

45 Gün

45 Gün

5

Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliği (ÇİLY)

kapsamında tesis

değerlendirmesi

UYGUNLUK YAZISI- Atıksu

Deşarjı

1- Resmi Yazı

2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

3- AAT Proje Onayı veya

4- AAT Proje Onay Muafiyeti

5- Kanal Bağlantı Belgesi (Su Kanal. İdaresi veya OSB)

45 Gün

45 Gün

6

Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliği (ÇİLY)

kapsamında tesis

değerlendirmesi

UYGUNLUK YAZISI- Lisans

(Ambalaj TAT/Ambalaj Geri

Kazanım ve Tehlikesiz Atık

(Plastik ve tekstil)

1- Resmi Yazı

2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

3- Sicili Gazetesi

4- Kapasite Raporu

5- Vaziyet Planı

6- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

7- Tesise kabul edilmesi planlanan atık kodları

8-  Ambalaj TAT için tesis alanını gösterir belge (tapu/kira kontratı)

45 Gün

45 Gün

7

Geçici Faaliyet Belgesi

Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2

Listesi İçin)

Hava Emisyon Konulu Çevre

İzni

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu

3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

4- Kapasite Raporu

5- Sicil Gazetesi 6- Dekont

6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

30 GÜN

45 Gün

8

Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2

Listesi İçin) Atıksu Konulu Çevre İzni

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu

3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

4- Kapasite Raporu

5- Sicil Gazetesi 6- Dekont

6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

30 GÜN

30 GÜN

9

Geçici Faaliyet Belgesi

Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2

Listesi İçin)

Ambalaj TAT /Ambalaj Geri

Kazanım

Tehlikesiz Atık (Plastik/Tekstil)

Geri Kazanım

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü

2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu

3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti

4- Kapasite Raporu

5- Sicil Gazetesi 6- Dekont

6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

7- Sanayi Sicil Belgesi

30 GÜN

30 GÜN

10

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Hava Emisyon Konulu Çevre

İzni

1- Emisyon Ölçüm Raporu 2 Dekont

60 GÜN

60 GÜN

11

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Gürültü Konulu Çevre İzni

1- Akustik Rapor

2- Dekont

60 GÜN

60 GÜN

12

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Atıksu Konulu Çevre İzni

1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-  Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu
arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan
veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi

3- Dekont

60 GÜN

60 GÜN

13

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Ambalaj Atığı TAT   Lisans

1- Teknik Uygunluk Rapor

2- Dekont

60 GÜN

60 GÜN

14

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Ambalaj Geri Dönüşüm

1- Teknik Uygunluk Rapor

2- Dekont

60 GÜN

60 GÜN

15

Çevre İzin/Lisans

Düzenlenmesi

Tehlikesiz Atık (Plastik ve

Tekstil) Geri Kazanım Lisans

1- Teknik Uygunluk Rapor

2- Dekont

60 GÜN

60 GÜN

16

Egzoz Emisyon Yetki Belgesi Düzenlenmesi/Yenilenmesi

1- Resmi Yazı

2-  TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon
Sertifikası (Noter veya kurum onaylı sureti)

3-  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi
(Noter veya kurum onaylı sureti)

4-  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter veya kurum onaylı sureti),

5- Sicil Gazetesi/Esnaf Odası Kayıt Belgesi,

6- İmza sirküleri (noter onaylı sureti),

7-  Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren
belge (Diploma) sureti,

8-  Personelin egzoz emisyon ölçümü konusunda aldığı eğitimi gösterir belge sureti,

9- Personelin görev tanımı ve ölçüm talimatı,

10- Egzoz emisyon ölçümünde görevli personelin SGK bildirimi

11-  Benzinli ve LPG li araçların ölçümünde kullanılacak cihaz ve ekipmanın TS ISO3930,
Dizel motorlu araçların 72/306/AT Yönetmeliğine uygunluğunu gösterir belge,

12-  Bakanlıkça belirlenen şablonda tabela yapıldığına dair fotoğraf

13-  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçüm cihazı tip onay yazısı

14- Dekont

30 GÜN

30 GÜN